Wifi Adaptors


Daikin 20-46WLAN WiFi Adaptor for 2kW - 4.6kW Cora, Alira & Lite series

Daikin 20-46WLAN WiFi Adaptor for 2kW - 4.6kW Cora

$228.00 Incl GST
$207.27 Excl GST

Daikin 50-71WLAN WiFi Adaptor for 5kW - 7.1kW Cora, Alira & Lite Series

Daikin 50-71WLAN WiFi Adaptor for 5kW - 7.1kW Cora

$228.00 Incl GST
$207.27 Excl GST

Daikin BRP072B42 Zena WiFi Adaptor

Daikin BRP072B42 Zena WiFi Adaptor

$228.00 Incl GST
$207.27 Excl GST

Daikin BRP15B61 SKYFi Interface

Daikin BRP15B61 SKYFi Interface

$362.00 Incl GST
$329.09 Excl GST

Intesis Home Wifi Adaptor for Ducted Systems

Intesis Home Wifi Adaptor for Ducted Systems

$212.00 Incl GST
$192.73 Excl GST

Mitsubishi Electric MAC-558IF-E Wi-Fi Control Adaptor

Mitsubishi Electric MAC-558IF-E Wi-Fi Control Adap

$295.00 Incl GST
$268.18 Excl GST